Mae Toriadau i Ysgolion yn cael ei weithredu gan yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) ar ran clymblaid o bartneriaid. Mae’r NEU wedi ymrwymo i ddiogelu eich data a nodir ei bolisi preifatrwydd isod.

Ffurfiwyd yr Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU), sef Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT) a Chymdeithas Athrawon a Darlithwyr (ATL) yn flaenorol, ar 1af Medi 2017 ac mae’n rheolwr data cofrestredig dan ddeddfwriaeth berthnasol y DU a’r UE.

Ein cyfeiriad cofrestredig yw: NEU, Hamilton House, Mabledon Place, Llundain WC1H 9BD.

Diweddarwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn ym mis Mai 2018 ac mae’n egluro beth i’w ddisgwyl pan fydd yr NEU yn casglu ac yn prosesu eich data personol a sensitif. Bydd y datganiad preifatrwydd hwn yn cael ei ddiweddaru bob hyn a hyn i sicrhau cydymffurfiaeth â deddfwriaeth megis Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2016 (GDPR).

Mae’r NEU yn cydymffurfio â’i rwymedigaeth dan ddeddfwriaeth berthnasol trwy ddiweddaru data personol; trwy storio a dinistrio’n ddiogel; trwy beidio â chasglu neu gadw gormod o ddata; trwy ddiogelu data personol rhag colled, camddefnyddio, mynediad a datgeliad anawdurdodedig a thrwy sicrhau bod mesurau technegol priodol ar waith i ddiogelu data personol a sensitif.

Eich data personol: Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu’r data a ddarparwyd gennych a pharchu eich hawliau a’ch preifatrwydd yn unol â deddfwriaeth gyfredol. Yn amodol ar awdurdodiadau mewnol priodol, bydd rhywfaint o’ch data ar gael i weithwyr NEU, cymdeithasau cyfansoddol, swyddogion canghennau, cynrychiolwyr yn y gweithle ac eraill a gyfarwyddir yn ffurfiol gan yr NEU at ddibenion cyflawni dyletswyddau undeb llafur yn ôl yr angen i gyflawni ein contract gyda chi.

Cadw Data –Dim ond cyhyd ag y bo angen i gyflawni’r dibenion a gasglwyd gennym y byddwn yn cadw eich data personol, gan gynnwys at ddibenion bodloni unrhyw ofynion cyfreithiol, archwilio neu adrodd.

Ar ddiwedd y cyfnod cadw, bydd data sydd ei angen at ddibenion ymchwil neu ystadegol, naill ai yn cael ei archifo er mwyn cyfyngu mynediad neu yn cael ei wneud yn anhysbys fel na all fod yn gysylltiedig â chi mwyach.

Eich hawliau

Fel testun data, mae gennych nifer o hawliau:

Yr hawl i gael eich hysbysu – Rhaid i ni roi gwybod i chi am ein casgliad a’n defnydd o’ch data personol ac fe wneir hyn trwy ein hysbysiad preifatrwydd yn ogystal â’r adeg a’i casglwyd.

Hawl mynediad – Mae gennych yr hawl i gael mynediad at ddata personol a gedwir gennym ac mae’n ofynnol i ni ymateb i’ch cais am fynediad at ddata gan y testun o fewn 30 diwrnod, yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol. Os dymunwch gopi o’r data a gedwir amdanoch, anfonwch eich cais at y Swyddog Diogelu Data yn y cyfeiriad uchod, gan gynnwys y wybodaeth ganlynol: eich rhif aelodaeth NEU (os ydych yn ei wybod), eich enw a’ch cyfeiriad llawn, a disgrifiad o’r data sydd ei angen, gan gynnwys yr ystod dyddiadau.

Yr hawl i ddileu – Mae gennych yr hawl i ofyn am ddileu rhan neu’r holl ddata sydd gennym amdanoch os nad oes angen bellach i’r rheolwr data gadw data o’r fath. Byddwn bob amser yn ceisio cydymffurfio â’ch cais, oni bai bod gofyn i ni gadw data ar gyfer gofynion cyfreithiol, cyfrifyddu neu adrodd. Fodd bynnag, lle bo’n briodol, bydd data yn cael ei gadw’n anhysbys.

Yr hawl i gywiro – Mae gennych hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol os canfyddir ei fod yn anghywir. Gallwch wneud hyn trwy gysylltu â [email protected].

Yr hawl i gyfyngu ar brosesu – Lle mae anghydfod mewn perthynas â chywirdeb neu brosesu eich data personol, mae gennych hawl i ofyn am gyfyngiad ar brosesu pellach;

Yr hawl i hygludedd data – Os ydych wedi darparu data personol i ni yn uniongyrchol, rydym yn ei ddefnyddio gyda’ch caniatâd neu ar gyfer cyflawni contract, a bod data’n cael ei brosesu gan ddefnyddio dulliau awtomataidd, gallwch ofyn am gopi o’r data personol hwnnw i’w drosglwyddo i reolwr data arall lle bo hynny’n ymarferol yn dechnegol.

Monitro – Rydym yn monitro’r holl negeseuon e-bost a anfonir atom ar gyfer firysau a meddalwedd maleisus. Er mwyn sicrhau ein bod yn dilyn eich cyfarwyddiadau’n gywir ac i wella ein gwasanaeth i chi drwy hyfforddi ein staff yn briodol, gallwn fonitro neu gofnodi cyfathrebiadau.

Trosglwyddiadau dramor – Weithiau bydd angen trosglwyddo gwybodaeth bersonol y tu allan i’r AEE. Bydd unrhyw drosglwyddiadau a wneir yn cydymffurfio’n llawn â phob agwedd ar ddeddfwriaeth diogelu data.

Cwcis, gwefan, cyfryngau cymdeithasol, gwneud penderfyniadau awtomataidd, llwybro – Darllenwch ein polisi cwcisdatganiad preifatrwydd gwefan a thelerau ac amodau’r wefan.

Mae’r NEU wedi ymrwymo i gynnal eich hawliau fel testun data. Os oes gennych unrhyw bryderon ynglŷn â phrosesu eich data, anfonwch e-bost at[email protected] neu ysgrifennwch at Kathy Monah, y Swyddog Diogelu Data, yn y cyfeiriad uchod.

Mae gennych yr hawl i gwyno i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) a gellir cysylltu â nhw yn https://ico.org.uk